Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 2018-19 | Post-Spectacular Office

11.5 Πολλαπλές Εφαρμογές

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 2018-19 / Έπαινος

Post-Spectacular Office – Ελλάδα / Θεσσαλονίκη

φωτογράφιση εφαρμογών: Βασίλης Γκουντινάς

(ελ) Το έργο αφορά τον σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για την καλλιτεχνική περίοδο 2018-19. Η φύση του έργου καθώς και η κλίμακά του -τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας με ένα πλατύ κοινό, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης πλήθους εφαρμογών- δημιουργούν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο πλέγμα προδιαγραφών και αναγκών που απαιτούν συνολικότερους χειρισμούς, έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα δυναμικό άνοιγμα σε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στόχος ήταν η νοηματική και υφολογική σύνδεση όλων αυτών των δράσεων με σκοπό την ανάπτυξη μιας συνεκτικής οπτικής γλώσσας. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των δράσεων είναι η μουσική και κατ’ επέκταση ο ήχος. Σύμφωνα με τον ορισμό, ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων οργάνων της ακοής από μεταβολές πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτές οι μεταβολές διαδίδονται με τη μορφή ηχητικών κυμάτων. Κεντρική σχεδιαστική ιδέα αποτέλεσε η οπτικοποίηση του ήχου. Το ηχητικό κύμα με την μορφή μιας παλλόμενης γραμμής μετατρέπεται σε οπτικό γράμμα που συνθέτει και επικοινωνεί μηνύματα. Αυτή η παλλόμενη γραμμή, άλλοτε πιο μαλακή άλλοτε πιο σκληρή αναπτύσσεται ως μια νέα οπτική γλώσσα, ως μια νέα μουσική κλίμακα με τους δικούς τις κανόνες, τις δικές της νότες. Όπως και η μουσική, έτσι και η νέα οπτική γλώσσα διέπεται από ένα σύνολο αυστηρών συνθετικών κανόνων ικανών να συνδέσουν υφολογικά όλο αυτό το σύνολο των ετερόκλητων δραστηριοτήτων του Μεγάρου. Αυτή η νέα οπτική-μουσική γλώσσα ερμηνεύτηκε, κωδικοποιήθηκε και μεταφράστηκε σε ένα σύστημα σχεδιασμού αποτελούμενο από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γραμμικό μοτίβο το οποίο μπορεί -περισσότερο ή λιγότερο αφαιρετικά- να αναπαριστά νοήματα και εικόνες. Η οπτική ταυτότητα για Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 2018-19 κάλυψε πλήθος εφαρμογών όπως: αφίσες, μπάνερ, ταμπλό, μπροσούρες, προγράμματα, γραφικά χώρου-σήμανση, merchandise κ.α. (en) Past July we were assigned to design of the Concert Hall’s visual identity for the season 2018-2019. The nature of the project, as well as its scale- in terms of communication with a broad audience and implementation of a multitude of applications- creates a complex set of specifications and needs that require an overall handling for this project to be realized. Megaron performs in recent years a dynamic opening to a wide range of cultural activities. The aim was the conceptual and stylistic connection of all these actions, with the objective to develop a coherent visual language. The common denominator of all these actions is music and, by extension, sound. According to the definition, sound is the sensation caused by the stimulation of the hearing sensory organs, by changes caused in atmospheric pressure. These changes are spreading in the form of sound waves. We wanted to depict exactly that: the sound waves spreading and pulsating our senses. We wanted in a way to visualize sound. The sound wave in the form of a pulsating line is transformed into a visual letter, that is composed and communicates messages. This pulsating line -sometimes smoother, sometimes harsh, like sound itself- emerges as a new visual language, as a new musical scale with its own rules, its own notes. Like music, this new visual language is governed by a set of strict synthetic rules, capable of connecting in terms of design all of the diverse activities of Megaron. This new visual language was interpreted, encoded and translated into a design system consisting of a continuously changing linear pattern that can - more subtly or less subtly – represent concepts and images. The visual identity for Megaron Athens Concert Hall 2018-19 covered numerous applications such as posters, banners, panels, brochures, programs, environmental graphics, merchandise, etc.